Speeltuin Sloten
Speeltuin Sloten

Algemene Voorwaarden en Privacy reglement

ALGEMENE VOORWAARDEN SPEELTUINVERENIGING SLOTEN

DEFINITIES

Speeltuinvereniging Sloten: de door de Speeltuinvereniging Sloten beheerde speeltuin aan de Sloterweg 1252A te Amsterdam, ook wel aangeduid in deze voorwaarden als Speeltuin Sloten.

Bezoeker: de bezoeker die, al dan niet met een lidmaatschap, gebruik maakt van de faciliteiten van Speeltuin Sloten.

Op overeenkomsten die worden aangegaan ten behoeve van het gebruik en/of bezoek aan Speeltuin Sloten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Bezoekers van Speeltuin Sloten dienen de in deze algemene voorwaarden opgenomen regels na te leven. Speeltuin Sloten behoudt zich het recht voor bezoeker(s)/gebruikers de toegang te ontzeggen in het geval van niet-naleving.

ARTIKEL 1 – VEILIGHEID

 • Bezoekers dienen te allen tijde (veiligheids)instructies en/of aanwijzingen welke zichtbaar zijn in Speeltuin Sloten op te volgen.
 • Van een ongeval of gevaarlijke situatie dient onverwijld mededeling te worden gedaan aan het bestuur van Speeltuin Sloten.

ARTIKEL 2 – AANSPRAKELIJKHEID

 • Het betreden van het terrein en de faciliteiten en het gebruik daarvan is volledig voor eigen rekening/risico van de bezoeker(s)/deelnemer(s).
 • Speeltuin Sloten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, geleden of nog te lijden door bezoeker(s)/deelnemer(s), ontstaan door welke oorzaak dan ook, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Speeltuin Sloten.
 • Enige in rechte onherroepelijk vastgestelde aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van Speeltuin Sloten.
 • Indien bezoeker(s)/deelnemer(s) de in dit reglement c.q. Algemene voorwaarden gestelde verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen, zijn zij volledig aansprakelijk en verplicht alle directe en indirecte schade te vergoeden die Speeltuin Sloten daardoor lijdt dan wel in de toekomst nog zal gaan lijden.

ARTIKEL 3 ANNULERING ACTIVITEITEN

 • Speeltuin Sloten behoudt zicht het recht voor activiteiten en/of aangegane verplichtingen te annuleren.
 • Als annulering het gevolg is van overmacht is Speeltuin Sloten niet verplicht om lidmaatschaps-/toegangsgelden te restitueren. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: (technische)storingen aan installaties, weersomstandigheden en door de overheid ingestelde beperkende maatregelen.

ARTIKEL 4 TOEGANGSPRIJZEN

 • Prijzen van lidmaatschappen en toegangskaartjes voor activiteiten, worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.

ARTIKEL 5 – E-TICKETS

 • Onder E-ticket wordt het document verstaan dat na een boeking op de webshop van Speeltuin Sloten per mail is verstrekt en dat gebruikt kan worden als entreebewijs op de geboekte datum.
 • U dient om toegang te krijgen tot activiteiten die speciaal voor leden zijn georganiseerd, uw E-ticket te tonen. Het E-ticket kan zowel geprint worden getoond als digitaal (op uw mobiele telefoon, tablet of laptop). Bij een geprint E-ticket is de bezoeker zelf verantwoordelijk voor een goede afdrukkwaliteit. Indien een E-ticket niet gecontroleerd kan worden, door een slechte afdrukkwaliteit of beschadigingen, kan dit E-ticket als ongeldig worden beschouwd.
 • Het E-ticket is alleen geldig voor het geselecteerde product op de geselecteerde tijd.
 • E-tickets kunnen niet worden omgewisseld voor geld en kunnen niet geannuleerd worden.
 • Het E-ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 • Het transactiebedrag wordt op het moment van de transactie rechtstreeks bij uw kredietkaart in rekening gebracht.

ARTIKEL 6 – LIDMAATSCHAPPEN

 • Een speeltuinlidmaatschap is strikt persoonlijk en mag niet worden overgedragen aan derden.
 • Misbruik van een lidmaatschap leidt tot beëindiging van het lidmaatschap.
 • Het lidmaatschap kan ieder moment beeindigd worden. Er vindt geen restitutie plaats van de lidmaatschapskosten.
 • Speeltuin Sloten restitueert geen lidmaatschapskosten als overheidsmaatregelen de toegang beperken en niet voor complete sluiting zorgen.

ARTIKEL 7 – SLOTBEPALING

In elke omstandigheid en/of situatie waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van Speeltuinvereniging Sloten. Iedere derde is te allen tijde verplicht om aanvullende en/of extra instructies van Speeltuin Sloten direct op te volgen.

Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. In dergelijk geval zal Speeltuin Sloten de desbetreffende bepaling(en) vervangen door één of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en).

 

Privacy Reglement

Gegevens

Vanuit het oogpunt van informatie voorziening is er geen noodzaak om privacygevoelige informatie te verzamelen. Dit gebeurt alleen indien strikt noodzakelijk. De beheerder stelt de eventuele verzamelde privacygevoelige informatie niet ter beschikking van derden, tenzij de beheerder of de vereniging hiertoe krachtensde wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

De website van Speeltuinvereniging Sloten maakt gebruik van cookies, deze worden enkel automatisch verwerkt binnen de verschillende applicaties en niet gebruikt ter identificatie van individuele gebruikers in de zin van marketing of het volgen van gebruikers voor doelen anders dan het aanbieden van gebruikers specifieke content of het genereren van statistieken.

De statistieken welke van de website worden gegenereerd zijn enkel beschikbaar voor de beheerder en het bestuur van de vereniging.

Toestemming gebruik gegevens

Door je in te schrijven voor de nieuwsbrief en/of het lidmaatschap, ga je ermee akkoord dat je Speeltuinvereniging Sloten opdracht geeft om je te voorzien van informatie over de speeltuin en het lidmaatschap. Voor deze opdracht kunnen we je persoonlijke informatie gebruiken zoals naam, naam kinderen, leeftijd kinderen (e-mail)adresgegevens en eventueel bankgegevens (bij machtiging). We zullen nooit privacy gevoelige informatie vragen of verzamelen.

Foto’s

Regelmatig worden er foto’s genomen in de speeltuin. Deze foto’s worden soms geplaatst op onze site. Uiteraard kan op verzoek een foto worden verwijderd: laat het ons weten als u een foto verwijderd wil zien. Stuur een E-mail naar: info@speeltuinsloten.nl . Wij verwijderen de foto zo spoedig mogelijk!

Portretrecht

Zijn de foto’s op www.speeltuinsloten.nl in strijd met de wet op portretrecht?

Naar Nederlands recht zijn er twee soorten portretten: de portretten in opdracht, en de portretten niet in opdracht. Een portret in opdracht mag alleen worden gepubliceerd met toestemming van alle geportretteerden. Een portret dat niet in opdracht is gemaakt, mag zonder toestemming worden gepubliceerd. Wel moet de publicist rekening houden met de belangen van de gefotografeerde persoon. Als deze een redelijk belang (Privacy of goede smaak bijvoorbeeld) heeft tegen publicatie,dan mag de foto niet gepubliceerd worden.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die gebruikt worden om een internetgebruiker te herkennen zijn persoonlijke instellingen tussen de verschillende bezoeken te bewaren en
zodoende op de gebruiker gerichte informatie, instellingen of advertenties aante bieden. Cookies zijn geen programma’s die op het systeem van een gebruiker draaien en bestanden kunnen beschadigen.

Daarnaast kan door middel van cookies worden gemeten hoeveel unieke bezoekers een bepaalde site heeft en bijvoorbeeld hoeveel nieuwe unieke bezoekers daar de volgende
maand bij komen. Wil je geen cookies accepteren, dan heb je altijd de mogelijkheid om de cookie-functionaliteit van jouw browser uit te zetten.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, overzetten of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben over ons privacyreglement, laat het ons dan graag weten via info@speeltuinsloten.nl

Nieuws

Nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief informeren we je over de activiteiten en het laatste nieuws over de speeltuin. Je hoeft geen lid te worden om je voor de nieuwsbrief in te schrijven!

Je gegevens
Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van de Speeltuin Sloten ontvangen